منابع آزمون ویژه مشاغل عمومی

مقطع تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

دیپلم
(کلیه رشته ها)

1- اطلاعات عمومی (1)     2- هوش و استعداد تحصیلی (3)     3- زبان انگلیسی (1)
4-ریاضیات پایه (2)
    5- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)

کاردانی و کارشناسی
(کلیه رشته ها)

1- اطلاعات عمومی (1)    2- هوش و استعداد تحصیلی (3)    3- زبان انگلیسی (1)
4-ریاضیات پایه و آمار و احتمال (2)
   5- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)

 

منابع آزمون ویژه مشاغل تخصصی رشته های کاردانی

رشته تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

آتش نشانی 
 امداد و نجات

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1) 
4- مبانی آتشنشانی (3)
         5- نوع آتش (3)          6- انواع خاموش کننده ها (3)      

7- مواد خطرناک (3)        8- ایمنی در انبارها (3)

ماشین ابزار

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1) 
4- استاتیک و مقاومت مصالح (3)
       5- علم مواد (3)         6- اندازه گیری دقیق (3)        

7-ماشینهای کنترل عددی (3)

تکنولوژی جوش و رشته های مرتبط

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- تکنولوژی جوشکاری (3)
   5- تست های مخرب و غیر مخرب (3)

6- شناخت فلزات (3)   7- فلزکاری و برشکاری (3)

مکانیک

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1) 
4- استاتیک
  (3)     5- مقاومت مصالح (3)     6- سیالات (3)   7- ترمودینامیک (3)

منابع آزمون ویژه مشاغل تخصصی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

منابع و ضرایب آزمون

امداد
پرستاری

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- فارموکولوژی(دارو شناسی) (3)
     5- آناتومی (3)      6-مراقبت های پرستاری در اورژانس و بلایا (3)   7- اصول و فنون پرستاری (3)

_ ایمنی و بهداشت صنعتی / HSE  - محیط زیست - بهداشت محیط / حرفه ای

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- اصول ایمنی (3)
   5-مدیریت ریسک (3)     6- بهداشت محیط کار (3)    7- عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار (3)

مدیریت (کلیه گرایش ها)

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- مبانی سازمان و مدیریت (3)
  5- مدیریت رفتار سازمانی (3)  6-مدیریت منابع انسانی (3)    7-مدیریت بازاریابی (3)

کتابداری

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- مرجع شناسی(3)
  5- مجموعه سازی (3)     6- فهرست نویسی(3) 7- آشنایی بانکهای اطلاعاتی (3)     8- کتابخانه و کتابداری(3)

حقوق

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- حقوق اداری (3)
    5- حقوق مدنی (3)      6- حقوق تجارت (3)      7- حقوق اساسی(3)     8- حقوق خصوصی (3)

حسابداری

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- حسابداری مالی(3)
    5- حسابداری صنعتی (3)      6- قوانین مالیاتی  (3)      7- حسابرسی (3)

برق

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- مدارهای الکتریکی(3)
    5-ماشینهای الکتریکی(3)     6- سیستم های کنترل خطی(3)     7-بررسی سیستم های قدرت(3)

مکانیک

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- استاتیک و مقاومت مصالح (3)
   5- سیالات (3)     6- ترمودینامیک (3)     7- دینامیک و ارتعاشات (3)

صنایع

1- هوش و استعداد تحصیلی (3)    2- زبان انگلیسی (1)   3- آیین نگارش دستور زبان فارسی (1)
4- تحقیق در عملیات(3)
     5-برنامه ریزی و کنترل تولید (3)       6- طرح ریزی واحد های صنعتی